โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”

สกสค. และ สมัชชาครูแห่งชาติ โดยนายปรีดา บุญเพลิง  (อดีตเลขาธิการคุรุสภา) ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตร จัดกิจกรรม คัดกรองต้อกระจก ต้อหิน  แก่ครูและบุคลกรทางการศึกษา  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น.  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

สกสค. ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร
โครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก”