โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่มาตรา 62 (1) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ด้วยความห่วงใยสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาและถิ่นทุรกันดาร จึงจัดให้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วม “ โครงการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน” กับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตา และหัวใจใน “ โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน ” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงข้าราชการที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางในส่วนค่าใช้จ่าย : ข้าราชการและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งโรงพยาบาลเกษมราชฎร์จะใช้อัตราค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจาก โรงพยาบาลของรัฐ สำหรับส่วนที่เกินสิทธิในรายการที่เบิกไม่ได้ ผู้ป่วยจะต้องชำระค่าบริการเป็นเงินสด
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถแสดงความจำนงได้ที่ต้นสังกัดของท่าน หรือแจ้งชื่อและสังกัดไปให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย โดยจัดส่งไฟล์รายชื่อไปที่อีเมล loei@otep.mail.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน วัน เวลา และสถานที่ในการจัด “โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน” ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย โทร. 042-814614