แบบสอบถามโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส.

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โปรดเลือกคำตอบและหรือเขียนคำตอบลงในช่องว่างตามความเป็นจริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

ลิงก์แบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3VmXWtbE8KcdjamE0sShj5JRypD4jisuFKwOUPXO0mC0Lrw/viewform