แจ้งยอดค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. งวด 9/61 และ งวด 10/61

ค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. งวด 9/2561 และ 10/2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

งวด 9/2561 เดือน กันยายน 2561
ช.พ.ค. 546.-บาท ช.พ.ส. 257.-บาท รวม 803.-บาท

งวด 10/2561 เดือน ตุลาคม 2561
ช.พ.ค. 648.-บาท ช.พ.ส. 335.-บาท รวม 983.-บาท