แจ้งกำหนดการและสถานที่ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 กับ รพ.เกษมราษฎร์

ตามที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งชื่อประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2561 กับ รพ.เกษมราษฎร์ (ตามรายชื่อแนบ) สำนักงาน สกสค.จ.เลย ขอแจ้งกำหนดการ และสถานที่ตรวจสุขภาพ ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย เท่านั้น … (ยกเลิกจุดตรวจ สพป.ลย.2) … จึงเรียนให้ผู้มีรายชื่อไปตรวจสุขภาพตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ที่มีสิทธิตรวจสุขภาพประจำปีที่เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง แต่ไม่มีรายชื่อ สามารถเข้ารับการตรวจสูขภาพได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ … ติดต่อสอบถาม 042-814614

รายชื่อตรวจสุขภาพ2