แจ้งการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ สกสค.จ.เลย

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษา  ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการทางการศึกษาที่จัดประชุมประจำเดือน (เช่น สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดเลย  ,  คณะกรรมการศึกษาเอกชนจังหวัดเลย , คณะกรรมการอุดมศึกษาจังหวัดเลย , คณะกรรมการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเลย , กลุ่มการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา ที่มีสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ในการนี้หากท่านประสงค์ในข้อมูลเกี่ยวกับงานของ สำนักงาน สกสค. จ.เลย  สำนักงานยินดีเข้าร่วมประชุมฯ