แจ้งการยุติโครงการจัดสวัสดิการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ กลุ่มวิกฤติร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ นั้น บัดนี้คณะกรรมการ สกสค. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบให้ยุติโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้