แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด (แก้ไขใหม่แล้ว)

ตามประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561           ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ได้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าว (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)