แก้ไขการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี เป็นกรณีพิเศษ (ขยายเวลารับสมัคร)

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/UAaVmHNWQS_1586334240.pdf     สมัครกรณีพิเศษ ชพค.

http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/QKTlDvR3kN_1586334240.pdf   สมัครกรณีพิเศษ ชพส.