เอกสารประชาสัมพันธ์ (โปรสเตอร์ กิจกรรมทัศนศึกษาผู้สูงอายุ)

ภาพนิ่ง1

 

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง2