เอกสารประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมสมาชิกศูนย์ฯ ผู้สูงอายุ)

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2