เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. แถลงข่าวงาน “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

แถลงข่าว

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3114

ประมวลภาพ

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3113