เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562

เรียน ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย

ตามที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  แจ้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ในการเชิญประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย นั้น

เนื่องด้วยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  (ประธานกรรมการ) ติดราชการในวันที่ 21 มีนาคม 2562  จึงขอเลื่อนการประชุมฯ ดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกนี้

ขอแสดงความนับถือ

วิเศษ  อิ่มรักษา

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

 

งานอำนวยการ

โทร. 042-814614

ผู้ปฏิบัติ นายภิเภก เดชธงชัย