เป็นภาพ เป็นข่าว (ประมวลภาพและข่าว ศธ 360 องศา)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoe360.blog%2F2020%2F05%2F21%2F%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-4-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B9%88%2F%3Ffbclid%3DIwAR08a-T-CgYxPI0N_0CeG4LFHwGkJWY5j4qZ7SKh29cbP632kdAYhEBELW8&h=AT2re3-FiBDOQz79xnl9VYKE5buZsv6_qM3ED2iLvc4Xy0-OP-OazQtPhBOPQWMdRhqOcoU5ablAtvi0TGztMKVK0z2px1n1eMckWVfWUeSmEQZv57Dq6T2NPJFSitxed2w&__tn__=-UK*F

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoe360.blog%2F2020%2F05%2F22%2F%E0%B8%AA%E0%B8%98-%E0%B8%A8%E0%B8%98-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%2F%3Ffbclid%3DIwAR1-YmN–lCJiV6cQ85KQq3PGL9EDbLmOs8KaSUgR87X5XZv1NSWrP8UCBQ&h=AT0vQJeMlfmPb7w-6p0tQJk9FpdYCM67pkKj0YTPbluioofCLW-W5qI2N31uLj3PpWe-FK8q1T7QiypfiNoj8ngQdHZlD-KEIupNA-FRX-Rviyao-gdSZIBRoYMjZ5pfyJs&__tn__=-UK*F

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoe360.blog%2F2020%2F05%2F22%2F%E0%B8%A8%E0%B8%98-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%2F%3Ffbclid%3DIwAR3bbhq9NUVV85cmBooQcWzreLGbGyof1roKbzeU354SHxX3dYgrrsiCFBg&h=AT0vBMPNIXnhEvHG2fPkQem9-WNJDCx6vHR8QQon6c_k6aBC0NEJ4hp6X1KmR78cxry4zRgZbX9h3nJFwmkmeJgpesiZuHl1_R-eTJBGnMSFVcztSQ_4o7zcRvlS05f-qpw&__tn__=-UK*F

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoe360.blog%2F2020%2F05%2F21%2F%E0%B8%AA%E0%B8%8A-mou-15-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CIQERQ4RREjlX0Qu0OHqycahIFoPDer2qzHpb-9aIvVQwBalCEr9dYVw&h=AT3V-wtK-4o8thOLFUyuichhsyhndgZn3qF3hD7Mo2wR_2cXVjjsvY2Mn-J-1p6pGdhLiFTR8z6u0Kwi69bsng0g2pmGTOYm4y9BS-ozpM_OGXbGHZO8Ixfhsf3DfyRYL88&__tn__=-UK*F

1. 98022684_2908483422567493_3956500925064937472_o 2. 100757094_2908445565904612_2839741241204146176_o 97994152_2907227832693052_1903957451833606144_n 98174422_2906370316112137_1630366450235473920_n 98338458_2913283832087452_1470783830796271616_n 98339096_2913284228754079_4313534963606618112_n 98463374_2913472555401913_7518424205373734912_o 98955792_2904499069632595_6930866868190183424_o 99014660_2904539872961848_1835349472448610304_o 99039340_2913511035398065_2388114490748043264_o 99158861_2906203686128800_1990592310903046144_o 99161004_2913282958754206_2507247245632471040_n 99279059_2905949552820880_6824050769545658368_o 100509535_2904027573013078_378221653378727936_n 100998160_2913283232087512_6782371075465412608_n