เปิดแล้ว!!! หอสมุดคุรุสภา (KHURUSAPHA e-Library)

(KHURUSAPHA e-Library) แหล่งรวมความรู้เฉพาะทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริการสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ รวมถึงคลังปัญญาวิชาชีพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้” แวะมากันนะครับ

http://www.moe.go.th/websm/2019/2/138.html?fbclid=IwAR0Hczuls0DNrogCKK8-KtiQtV9DwhdRYxFMJ43AyBgz0p0c0pW5DKy5idk