สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 บริเวณด้านข้างหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ จังหวัดเลย โดยโรงเรียนบ้านพองหนีบ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 100,000 บาท (มีรายละเอียด)

โรงเรียนบ้านพองหนีบ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 100,000 บาท ในการจัดทำสื่อ นวัตกรรมในโครงการ พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้วยสื่อ eDLTV ของโรงเรียนบ้านพองหนีบ ซึ่งมีข้อกำหนดหนึ่งในเงื่อนไขของผู้ได้รับการสนับสนุนคือ กำหนดให้จัดแสดงผลงานที่ได้รับการอุดหนุน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการศึกษา ในระดับจังหวัด หรือภาค หรือประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในการนี้ โรงเรียนบ้านพองหนีบ ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อสนองตามเงื่อนไขดังกล่าว ในงานวันครูครั้งที่ 62 อำเภอภูกระดึง วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม1 กิจกรรม2 กิจกรรม3 กิจกรรม4 กิจกรรม5 พองหนีบ1 พองหนีบ2 พองหนีบ3 พองหนีบ4 พองหนีบ5