สกสค. โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษาปี 2562 จำนวน 2 ประเภท

สกสค.จ.เลย  โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปี 2562
ประเภทที่1 ทุนนักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี ประพฤติดี จังหวัดเลยจำนวน 1 ทุน 5,000.-บาท นักเรียนตามคุณสมบัติในประกาศฯ ที่สนใจขอรับทุน ส่งแบบขอรับทุน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ประเภทที่ 2 ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเงิน 25,000.-บาท (ทั่วประเทศมี 5 ทุน แบ่งเป็น ป.เอก 3 ทุน ทุนวิจัยฯ 2 ทุน ) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ส่งแบบขอรับทุน ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียด โทร. 042-814614

ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง5 ภาพนิ่ง6 ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง8

 

ภาพนิ่ง9

ภาพนิ่ง10

ภาพนิ่ง11

ภาพนิ่ง12