สกสค. จับมือ สอศ สนับสนุนการฝีกประสบการณ์วิชาชีพและอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับสมาชิก ชพค.-ชพส.

สไลด์1