สกสค.จังหวัดเลย ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน

123384

123385

316502

316510
นายสุรชาติ จำรูญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย ได้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเลย เข้าร่วมการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงินประจำปี 2560 ในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม พี.ชี. แกรนด์พาเลช อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายวิวัฒน์ อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน