สกสค.จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลศุภมิตรกาฬสินธุ์ เปิดบริการตรวจดวงตา … 3 มี.ค. 61 นี้ ณ สกสค.จ.เลย

ตามที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรกาฬสินธุ์  จัดโครงการ “โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก” ในการนี้ โรงพยาบาลศุภมิตรกาฬสินธุ์  จะออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการตรวจดวงตาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย  (รอบที่ 2) ขอให้ผู้ที่ได้ลงชื่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจฯ มารับบริการในวันที่ 3 มีนาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย   ทั้งนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  รับข้อมุลเพิ่มเติม โทร. 042-814614

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่แจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจ ดังต่อไปนี้

 ลำดับ                ชื่อ – สกุล                                                            อำเภอ
1 นางยุพาพร  นันทราช อ.ด่านซ้าย บำนาญ
2 นายคอนสวรรค์  นันทราช อ.ด่านซ้าย บำนาญ
3 นางบุญรักษ์ ภู่พงษ์ อ.ด่านซ้าย บำนาญ
4 ไพจิตร  ธรรมชัย อ.ด่านซ้าย บำนาญ
5 นางนพรัตน์  ศรีพรหม อ.ด่านซ้าย บำนาญ
6 นางรัชนีกร  ซื่อตรง อ.ด่านซ้าย บำนาญ
7 นางสาววิจิตรา พันธ์โสดา อ.ด่านซ้าย บำนาญ
8 นางสาวคำนวณ โคตรมณี อ.ด่านซ้าย บำนาญ
9 นางสาวศิริพร อรรคสูรย์ อ.ด่านซ้าย บำนาญ
10 นางสาวโฉมยง พรหมรักษา อ.ด่านซ้าย บำนาญ
11 นางจินตนา  กองลาแซ อ.ด่านซ้าย บำนาญ
12 นางอังคณา  ประครองสุข อ.ด่านซ้าย บำนาญ
13 นางสุคนธ์  สุทธิ อ.ด่านซ้าย บำนาญ
14 อ.ปนะจิต  อาจแก้ว อ.ด่านซ้าย บำนาญ
15 รตญ.นันทนา กล้าวิกรณ์ อ.ด่านซ้าย บำนาญ
16 นางศานันทินีย์  อุดคำเที่ยง สกสค.จ.เลย
17 นายภิเภก  เดชธงชัย สกสค.จ.เลย
18 นางพิมนภัสสร์  สมใจ เชียงคาน 092-3295115
19 นายเสถียร  สีหะวงศ์ บำนาญเขต 1
20 นายชาญวิทย์  แก้วพิลารมย์ บำนาญเขต 1 801869993
21 นางรัชนีกร  บุบผา บำนาญเขต 1 091-8622955
22 นางวิภาดา  ตราจงราช รร.ศรีสะอาด
23 อ.ประจิต  อาจแก้ว รร.ศรีสะอาด
24 นางวารุณี ศรีพรม อ.ด่านซ้าย
25 นางธีรภัทร สุทธิ อ.ด่านซ้าย
26 นางธารทิพย์ กันไพรี อ.ด่านซ้าย
27 นายทิวากร ปากดีหวาน อ.เมืองเลย บำนาญ
28 นางพูนสุข ปากดีหวาน อ.เมืองเลย บำนาญ
29 นางคำ อุดคำเที่ยง อ.เมืองเลย
30 นางรัตติยา บุตรทา อ.เมืองเลย
31 นางสมานมิตร สุภาพันธ์ อ.เมืองเลย
32 นางสุนีย์ นาหิรัญ อ.เมืองเลย
33 นางบุหงา ลุนาหา อ.เมืองเลย
34 นางเพ็ญนภา คุณศึกษา สกสค.จ.เลย
35 นางสาวกาญจนา พอสม อ.ด่านซ้าย
36 นางปิยวรรณ ทิพย์อุดม อ.ด่านซ้าย
37 นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ อ.ด่านซ้าย
38 นางสมประสงค์ ทองปน อ.ด่านซ้าย

1519012263569[1]