ลงนาม MOU ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช.พ.ค.

MOU

สกสค. – ออมสิน บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนาม (MOU) แก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 1 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามบันทึกข้อตกลงเดิม สาระสำคัญในการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ คือ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่ขอรับเงินสนับสนุนของแต่ละโครงการที่ธนาคารออมสินจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้ข้อตกลงเดิม แต่ให้ธนาคารออมสินนำเงินดังกล่าวไป ลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 0.50 – 1.00 บาท ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

โดยพิธีลงนาม (MOU) ดังกล่าว ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สกสค.