ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบตำแหน่งระดับตำแหน่ง และบัญชีเงินเดือนของข้าราชการ และให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก็กำหนดใน พฎก.ฉบับนี้ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สูงสุดรับ 6,000 บาทต่อเดือน

http://www.moe.go.th/websm/2018/5/442.html?fbclid=IwAR218FCvcwTGt0flKw5y35UaouuojIKZilWdQDbWGeOjvh05jmuPe5p962Q