ภารกิจ ผอ.สกสค.จ.เลย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  นายวิเศษ อิ่มรักษา 

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  อำนวยความสะดวกคณะครูและ     บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเลย  เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ณ สำนักงาน  สกสค.จังหวัดเลย 

ภาพนิ่ง1