พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย มีความห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดเลย

ซึ่งเป็นผู้เสียสละอุทิตตน สร้างคุณูปการทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง จึงตั้งศุนย์ดูแลครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย  และได้จัดพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ในการนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก

นายวิฑูร  วิมลเศรษฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย  มาเป็นประธานในพิธีเปิด

WP_25601222_09_17_18_Pro21340523 40845 40850 40865 40867 40947 40952 41072 41078 41597 41598 41599 WP_25601222_08_46_45_Pro WP_25601222_08_57_12_Pro WP_25601222_14_58_24_Pro WP_25601222_15_01_21_Pro