ผู้แทนนายทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ และคณะกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.