ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ครั้งที่ 2

คณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย จัดประชุมฯ  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  เป็นการประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ , การกำหนดกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ  ของศูนย์ฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์มีความต่อเนื่องทางด้านกิจกรรม ซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืนสืบไปของศูนย์  ประชุม สว.