ประกาศรายผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูฯ ประจำปี 2562

ทั้งนี้ หากสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ได้รับโอนเงินทุนการศึกษาดังกล่าวมาแล้ว จะแจ้งให้ผู้ได้รับทุนฯ ในสังกัดจังหวัดเลย      มารับเงินทุนการศึกษาฯ ในโอกาสต่อไป