ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562

ประกาศ…รายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2562  (2 ประเภท)
ตามประกาศมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ได้ประกาศให้ทุนการศึกษา

  1. ทุนแก่นักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี และให้ทุนการศึกษาแก่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 83 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท  (รวม415,000.-บาท)
  2. ทุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 5 มูลค่าทุนละ 25,000 บาท  (รวม 125,000.-บาท)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อในประกาศ  สำหรับ จังหวัดเลย ได้รับ 1 ทุน ได้แก่ นายสันติภาพ สุริยะธรรม โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  มูลค่าทุนฯ  5,000.-บาท  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย จะแจ้งให้มารับทุนฯ ดังกล่าว ในโอกาสต่อไป (เร็วๆ นี้)

IMG_20191011_0001 IMG_20191011_0002 IMG_20191011_0003 IMG_20191011_0004