ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้มีผู้อำนวยการฯ จำนวน 12 โรงเรียนเข้าประชุมฯ และมีมติเห็นชอบให้ นายวุฒิชัย พันธ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด เป็นกรรมการตัวแทนฯ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป