บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรื่องการให้ทุนการศึกษา

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3653