บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอกความรู้ ปี 2561

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอกความรู้สู่ภูมิภาค ภายใต้โครงการบีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด(ฟรี)
คุณครูประถมศึกษาท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการและใบสมัครได้ที่http://www.bjc.co.th/kruthai  หรือ https://www.facebook.com/bjckruthaikhongphandin/