บริการเหนือความคาดหมาย

ภาพนิ่ง1

สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี  เพื่อให้ครูฯ  และครอบครัวมีความมั่นคงในชีวิตและ            การปฏิบัติงาน

เราชาว สกสค.จังหวัดเลย สัญญาว่าจะให้บริการท่านด้วยศรัทธา จิตอาสา ความเท่าเทียม  และการให้บริการที่ดียิ่งๆ  ขึ้นไป ด้วยบริการที่เหนือความคาดหมาย เช่น การลดขั้นตอนต่างๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว , การให้บริการนอกสถานที่  , การออกเยี่ยมสามชิกป่วยติดเตียง , การอำนวยความสะดวกผู้พิการ , การให้ผ่อนชำระหนี้ค้างรายไตรมาสโดย          ไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม , การคิดโครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์โดยรวมของสมาชิก ฯลฯ 

… เราจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง …

เพราะ “ครอบครัวครู เราดูแล”