ธนาคารออมสิน นัดประชุมการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้สวัสดิการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่กู้เงินสวัสดิการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ด้วย ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย จะจัดประชุมการปรับโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระสวัสดิการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. / ช.พ.ส. และกรณีลูกหนี้ฯ ค้างรายไตรมาส ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบแล้ว เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกหนี้ค้างชำระในโครงการดังกล่าว ขอให้ท่านเข้าประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 09.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
………………………
ย้ำ! นี่คือโอกาสเพื่อสิทธิประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ของท่านจริงๆ