คู่มือสอบบรรจุครูฯ ปี 2563 ของ สพฐ.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3da9bZ4%3Ffbclid%3DIwAR12jJcTfa3gvwmcTUs1c1q4p92xh9VFk5J57n9BhViq5IPBT7nOuRJ5j7A&h=AT1zi1kjjQaILSXr9rs_na0Cx26D4WbT4QrYDVkfFQ3Cq7i883MExRmAqykNA6g0h-AclvFLPaCf1tCBXPAZzvH41qwix9w24MF1roj8xD8vQzH50iOhmaV857lFL8l7kCg&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0eyTzAOcqOzKxzlN8VpoRrdrwXWRUyk8kraQTY_W5TLknp-GA6oQaVnHeUUu19rtoODL2I-T3owlfYzUSg1sUySwoooVl30FPc5uuM1PFDGAy7FEiyF04VjNgEYF9T-g9KY-yEBAFMBzJRn8ca5MGxg-CDTJPGa8t6AMa_nINuu6rbjZx-VmQSMOMUSEbkl7659LYTFUZyF7pacHbMD4baftEtEtNbVEGwcHykfvGFLbh1bu5mVP3kBU8NwL2TT05Ugv92Bg