ขอเชิญสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย

ด้วยศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ  จะจัดกิจกรรมศูนย์ฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  ขอให้สมาชิกศูนย์ฯ ที่ลงทะเบียนไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  (ตามรายชื่อแนบ)