ขอเชิญที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2562

18  มีนาคม  2562

เรื่อง     ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัดเลย   ครั้งที่  4/2562

เรียน    ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเลย

ด้วยสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  จะจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย   โดยมีข้อราชการแจ้งเพื่อทราบ  และพิจารณา

สำนักงาน  สกสค.จังหวัดเลย  ขอเรียนเชิญท่าน (ตามรายชื่อแนบ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย  ครั้งที่ 4/2562  ในวันพฤหัสบดีที่     21 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดเลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ      ความร่วมมือเหมือนเช่นเคย  (สำหรับระเบียบวาระประชุมฯ จะมอบให้ท่านในวันมาประชุม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

 วิเศษ  อิ่มรักษา

(นายวิเศษ  อิ่มรักษา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย

งานอำนวยการ

โทร. 042-814614

ผู้ปฏิบัติ  นายภิเภก  เดชธงชัย

รายชื่อแนบ

หมายเหตุ   1. ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ว่าง)   ผู้มาประชุมแทน  “รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดเลย”

2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ว่าง) ผู้มาประชุมแทน “รักษาการแทน ผอ.สพม.19”