กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายจังหวัดเลย

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดวเลย ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 เป็นกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมต่อวัยสูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม / บรรยายพิเศษ เรื่องการครองตนหลังเกษียณอายุราชการ และวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย คุณสวาสดิ์ ศรีเมืองแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่องความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพที่เหมาะต่อวัยสูงอายุ โดยนางศานันทินีย์ อุดคำเที่ยง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากมีสมาชิกศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ขอขอบพระคุณสมาชิกศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านไว้ ณ โอกาส
IMG20180625090902
IMG20180625090605IMG20180625090221IMG20180625084703IMG20180625081536IMG20180625081747IMG20180625081733IMG20180625101531IMG20180625104201IMG20180625114855IMG20180625104151