กิจกรรมศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดเลย ประจำปี 2563 (ครั้งที่4)

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsFfuRbVpxbI%3Ffbclid%3DIwAR0FfG9KJI3dsH9F-QZSsB7p7YhpELGSWxDwcqL7LPzIGIU3FYTVyhTe4PQ&h=AT09GOLePI_5FlySReU0RKtt0ZRkufWom5Nd17Tc_qpyYDWydmFkWa5OpBRppCZUlat2rPjSz3RsNbwGxbunntVjfcwWn_8ZsuVGkriDbHKoLxj3yQptXuGM3z_u1ybXmlei

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCZHFugbFev0%3Ffbclid%3DIwAR16tAmWjsRUgkYN7p6gkfRG0a_j8iDzs2w-D7K_iTYLVrvnqVczKHgrTvQ&h=AT09GOLePI_5FlySReU0RKtt0ZRkufWom5Nd17Tc_qpyYDWydmFkWa5OpBRppCZUlat2rPjSz3RsNbwGxbunntVjfcwWn_8ZsuVGkriDbHKoLxj3yQptXuGM3z_u1ybXmlei