กำหนดการตรวจสุขภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาประจำปี 2562

เรียน  ครูและบุคลกรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  ดำเนินการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยการออกตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และถิ่นทุรกันดารโดยผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการในสถานที่ตั้งตามที่กำหนดในตารางตรวจสุขภาพที่แนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ลงชื่อตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลครู (สกสค.) หลายท่านได้ตรวจกับโรงพยาบาลอื่นไปแล้ว จึงทำให้จำนวนผู้ตรวจสุขภาพลดน้อยลง เป็นเหตุให้การกำหนดจุดตรวจที่ไม่ทั่วถึง  จึงขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ  ไปตรวจสุขภาพประจำปี 2562  ตามจุดให้บริการที่ท่านสะดวก

ตารางตรวจสุขภาพ

IMG_20181212_0001

IMG_20181212_0002