การแจ้งปิดบัญชีเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ตามที่สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ที่ยื่นกู้เงินสวัสดิการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.  ตั้งแต่ โครงการ 1 – 7  และได้รับอนุมัติแล้วนั้น  ภายหลังมีสมาชิกหลายรายปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว แต่มิได้มาแจ้งให้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ทราบ  ทำให้ข้อมูลการปิดบัญชีของสมาชิกที่ปิดบัญชี ไม่เป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้โครงการ 4 – 7  จะมีเงินสมทบกองทุนความมั่นคงคืนให้แก่สมาชิกที่ปิดบัญชีเงินกู้  สำหรับโครงการ 1- 3 ไม่ได้รับคืน (เนื่องจากมิได้หักไว้) แต่ให้มาแจ้งเช่นกัน เพราะเนื่องจากมีผลต่อการขอเปลี่ยนแปลงการระบุทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.