การมอบรางวัลสุดยอดครูดี และ รางวัลครูดีชายขอบ ในงานวันครู (16 ม.ค. 2561 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย)

ด้วยในปี 2561  กิจกรรมวันครูจะจัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีศึกษาเลย  ในวันที่ 16 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย  จะมอบรางวัลสุดยอดครูดี และ รางวัลครูดีชายขอบ ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภท รางวัลสุดยอดครูดี  (รับโล่รางวัล , เกียรติบัตร , และเงินรางวัล 5,000.-)  ได้แก่
  1. นายเดช  ปาจรียานนท์  ผอ.รร.อนุบาลเลย                      อ.เมืองเลย    สพป.ลย.1
  2. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ  ครู รร.บ้านเอราวัณ                     อ.เอราวัณ       สพป.ลย.2
  3. น.ส.นวพร กะกุคำ           ครู รร.บ้านห้วยมุ่น                      อ.ด่านซ้าย     สพป.ลย.3
  4. นางสมพิศ ไชยคีนี         ผอ.รร. มหาไถ่ศึกษาท่าบม    อ.เชียงคาน   รร.เอกชน
  5. รศ.กฤษณา ยอดมงคล  รศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  อ.เมืองเลย  อุดมศึกษา

ประเภท รางวัลครูดีชายขอบ  (รับโล่รางวัล , เกียรติบัตร , และเงินรางวัล 5,000.-)  ได้แก่

 

  1. นางกฤษดา ดีวัน                     ครู รร.บ้านวังเป่ง                       อ.ท่าลี่              สพป.ลย.1
  2. นางบุญเพ็ง ตัญญาภักดิ์       ครู รร.บ้านหนองปกติ              อ.ท่าลี่              สพป.ลย.1
  3. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรม       ครู รร.ด่านซ้าย                          อ.ด่านซ้าย     สพป.ลย.3
  4. นายอนุวัต ศรีจันทา                 ครู รร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์     อ.เชียงคาน   สพม.19

 

ขอความร่วมมือครูที่ได้รับรางวัลตามรายชื่อนี้  ไปรับรางวัลตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว และโปรดนำสำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย  สำหรับการแต่งกายเป็นชุดอนุรักษ์ไทยถิ่น