การค้างชำระหนี้ไตรมาสโครงการ ช.พ.ค. 2-3 , 4 , 5 , 6 , 7 และ ช.พ.ส.

วันที่ 22 มิถุนายน 2561
เรียน สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ค้างชำระหนี้รายไตรมาส
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดสวัสดิการโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. โดยบันทึกข้อตกลงในหลายเรื่อง ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว ได้กล่าวถึงการให้มีกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ โดยเป็นกองทุนฯ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารออมสิน มอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไว้บริหารหนี้เสียซึ่งเรียกว่า “หนี้ค้างรายไตรมาส” โดยการชำระแทนลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ และมีใจความว่าลูกหนี้รายใดที่ค้างรายไตรมาส ต้องนำเงินตามที่ได้รับการชำระเงินกู้แทนฯ คืนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในบัญชีกองทุนสนับสนุนพิเศษฯ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ขอให้สมาชิกที่กู้เงินโครงการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ทราบว่าตนเองเป็นลูกหนี้ค้างรายไตรมาส ไปติดต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย เพื่อตรวจสอบการค้างชำระหนี้รายไตรมาสภายใน 30 วัน(นับจากวันที่ ของหนังสือแจ้งนี้) หากท่านไม่ดำเนินการ ดังกล่าว นี้แล้ว อาจทำให้ท่านและทายาทเสียสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ การแก้ไขปัญหา รวมถึงการแจ้งหักเงินจากผู้ค้ำประกันเงินกู้ สำหรับรายชื่อลูกหนี้ค้างรายไตรมาส (กรณีไม่ทราบว่าตนเองเป็นลูกหนี้ดังกล่าว) ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-814614 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหากท่านได้ชำระเงินก่อนหน้าหนังสือแจ้ง มา ณ โอกาสนี้

งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ
โทร. 042-814614