การคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ได้แล้วค่ะ หมดเขตส่งผลงานวันที่ 6 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2280 6366
++++
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานวิจัย ประกอบด้วย
1) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่
ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามใบอนุญาตที่ได้รับ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค

2) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน

ลักษณะของผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา

โดยมีระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2563 ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นใหม่
โดยได้มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น กรณีงานวิจัยที่ทำเป็นคณะหรือทำหลายคน ผู้ส่งผลงานวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และต้องเป็นผู้วิจัยหลักและมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 60% โดยต้องระบุสัดส่วนร้อยละและหัวข้อ หรือหน้าที่ของการทำวิจัยที่สัมพันธ์กับปริมาณสัดส่วนการทำวิจัยของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยทุกคนอย่างชัดเจน (รวมกันไม่เกิน 100%)

ประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

1) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย โดยผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) เพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยให้เป็น “ผลงานระดับประเทศ” และผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2563

2) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดี และชมเชย จะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ “ผลงานวิจัยระดับภูมิภาค” จะพิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย
2) ด้านระเบียบวิธีวิจัย
3) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย และ
4) คุณภาพของรายงานวิจัย

โดยแต่ละด้านจะต้องผ่านเกณฑ์ 60% ขึ้นไป “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน 2 ส่วน ได้แก่
1) จากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จำนวน 70%
และ 2) จากการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 30%

พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 4 ด้าน ได้แก่
1) การนำเสนอผลงานวิจัย
2) เนื้อหาสาระในการนำเสนอผลงานวิจัย
3) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนำเสนอผลงานวิจัย และ
4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงานทั้งทางออนไลน์และส่งเล่มเอกสาร โดยลงทะเบียนสมัครส่งผลงานในระบบ KSP Selfe – service ผ่านทาง https://selfservice.ksp.or.th/ ที่เมนู ขอรับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ จากนั้นให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลด้วยตนเอง

หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ อาคาร 2 ชั้น 2 128/1 ถนนนครรราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ระบุข้อความหน้าซองว่า ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2563 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 6 มีนาคม 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผลงานที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรได้ภายในเดือนเมษายน 2563 และประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดประกาศการคัดสรรผลงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2280 6366