ภารกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561  นางปรียา อุ่นมานนท์  รักษาการแทน ผู้อำนวยสำนักงาน สกสค. จังหวัดเลย  เข้าประชุมผู้บริหารระดับสูง    ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  (กทม.)   เพื่อหาแนวทางในการให้บริการสมาชิก การให้สวัสดิการสวัสดิกภาพ และความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และดียิ่งขึ้น  สำนักงาน สกสค.จังหวัดเลย จะแจ้งรายละเอียด และความคืบหน้าในการพัฒนาด้านต่างๆ ให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ

IMG_20170217_102434_2

 

รวมภาพ าระกิจที่ผ่านมาของ ผอ.สกสค.จ.เลย  และยังมีภาระกิจอีกมากมายในการดูแลครูทุกท่านในวันข้างหน้า และไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอน เพราะ “ครอบครัวครู เราดูแล”

รวมพลังต้านทุจริต และการมีจิตอาสา
รวมพลังต้านทุจริต และการมีจิตอาสา
ให้บริการตรวจสุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมศูนย์ครูฯ ผู้สูงอายุ
กิจกรรมศูนย์ครูฯ ผู้สูงอายุ
ร่วมประชุมทางการศึกษา
ร่วมประชุมทางการศึกษา