ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิกาารและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย

459  หมู่  6    ถนนเลย – เชียงคาน  ตำบลเมืองเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   42000
เบอร์โทร  042812681 , 042814614  
โทรสาร 042-812681
Email : loei@otep.mail.go.th